Štampa Verzija za štampu

Pravo sporednog umešača na naknadu parničnih troškova zavisi od odluke suda o parničnim troškovima stranke na čijoj se strani umešao u spor, pa kada odluči da svaka stranka snosi svoje troškove parnice, nema zakonskog osnova da se umešaču dosude troškovi na teret protivne strane.

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 1968-12-31 Broj: Gz.55/68
Abstrakt: