Štampa Verzija za štampu

Tuženi je prilikom uknjižbe postupao u dobroj veri ako nije znao da je tužilac sa odobrenjem biv. vlasnika ili na osnovu ugovora o kupoprodaji primio posed i manifestovao volju pravog sopstvenika useljenjem u kuću koju je kupio

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 1957-01-25 Broj: Gz.121/56-
Abstrakt:

Pravilno je stanovište drugostepenog suda da je od dvaju kupaca nepokretnog dobra preči u pravu kupac koji je pre izvršio prenos prava svojine, tj. koji se pre upiše u zemljišnu knjigu kao vlasnik. Pravilno je takođe i stanovište da, ako je takav kupac postupao neosnovano u odnosu na posed drugog kupca, taj nesavesni zemljišno- knjižni vlasnik svojim prvim upisom ne stiče pravo svojine

Međutim, pravilno je drugostepeni sud zaključio da tuženi nije postupao nesavesno u odnosu na posed tužioca. Tuženi je postupao u dobroj veri prilikom uknjižbe kad on ne bi znao da je tužilac sa odobrenjem biv. vlasnika ili na osnovu ugovora o kupoprodaji primio posed i manifestovao volju pravog sopstvenika useljenjem u kuću koju je kupio