Štampa Verzija za štampu

Okolnost što je tužba odbačena zbog nedopustivosti redovnog pravnog puta, ne predstavlja smetnju da se o istoj stvari ponovo odlučuje, jer ako sud nađe da je dopustiv redovan pravni put, rešavaće i o samoj stvari, ako o njoj nije u meritumu rešavano

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 1999-10-07 Broj: Gz.1/81
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZPP333 Pravnosnažna presuda postaje...; Presuđena stvar - Res iudikata; Odbačaj tužbe; Prigovor prebijanja;