Štampa Verzija za štampu

Okolnost što je tužba odbačena zbog nedopustivosti redovnog pravnog puta ne predstavlja smetnju da se o istoj stvari ponovo odlučuje, jer ako sud nađe da je dopustiv redovni pravni put, rešavaće i o samoj stvari, ako o njoj nije u meritumu rešavano

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 1999-10-07 Broj: Gz.1/71
Abstrakt:

Vrhovni sud Jugoslavije, Gz.1/71 od 31.12.1971