Štampa Verzija za štampu

Kad je prilikom kupovine nepokretnosti među suvlasnicima došlo do njene stvarne podele tako da je svaki suvlasnik postao vlasnik određenog realnog dijela, ne može se tražiti razvrgnuće suvlasničke zajednice jer ona i ne postoji

Osnov: Zakon o nasleđivanju
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1993-02-28 Broj: Rev.90/87
Abstrakt:

-

Deskriptori: NEPOKRETNOST
PODELA
Suvlasništvo; Suvlasnik
ZON120 Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju; Ugovor o doživotnom izdržavanju - raskid