Štampa Verzija za štampu

Stipulacija u ugovoru između bračnih drugova da će oni za vreme braka kupovati pojedine vrednije stvari svaki za svoj račun i ovim slobodno raspolagati ne prizvodi pravno dejstvo

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1986-06-05 Broj: Rev.830/85
Abstrakt:

-

Deskriptori: BRAK
Brak; Bračna tekovina
BRAČNI DRUG
ZOO099 Tumačenje ugovora
STIPULACIJA