Štampa Verzija za štampu

Štetnik koji nije bio umešač niti je bio obavešten o parnici koja se vodi izmešu oštećenog, kao tužioca štetnikova osiguravatelja od odgovornosti, kao tuženika, može u regresnoj parnici koju vodi protiv njega osiguratelj istaći sve prigovore koje bi bio ovlašten isticati i prema oštećeniku neposredno, dakle i prigovore koji se tiču opsega odgovornosti i prigovore koje se tiču osnovanosti zakona i visine štete (član 211. ZPP)

Osnov: Zakon o parničnom postupku Zakon o vanparničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1990-04-30 Broj: Rev.597/85
Abstrakt:

-