Štampa Verzija za štampu

Okolnost da je obaveza prešla na lice koje u izvršnoj ispravi nije naznačeno kao dužnik, poverilac može dokazati samo na jedan od načina navedenih u čl. 22 st. 1 ZIP

Osnov: Zakon o izvršnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1996-09-21 Broj: Rev.307/83
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZIP022* Prelaz potraživanja ili obaveze; Cesija;