Štampa Verzija za štampu

Kad stranac zahteva prvenstveno isplatu naknade štete u stranoj valuti, a zajednica osiguranja prizna takav zahtev, onda izreka mora glasiti na isplatu strane valute

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1990-04-30 Broj: Rev.258/83
Abstrakt:

-

Deskriptori: Strana valuta; devize
Šteta - naknada; Naknada štete
OSIGURANJE - SUMA
ZPP002 Vezanost tužbenim zahtevom; Sud odlučuje u granicama zahteva