Štampa Verzija za štampu

Zabrana prava stjecanja vlasništva na nekretninama u društvenom vlasništvu ne odnosi se na vlasništvo već stečeno dospjelošću do 06.04.1941. neovisno o tome što je zemljište kasnije upisano kao društveno

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1990-03-21 Broj: Rev.253/90
Abstrakt:

-

Deskriptori: NEPOKRETNOST
Društvena svojina; Društvena imovina
VLASNIŠTVO
Sticanje prava (svojine ili drugih prava)