Štampa Verzija za štampu

Na glavnicu dosuđenu u stranoj valuti poverilac ima pravo na zateznu kamatu koja se u mestu ispunjena plaća na devizne štedne uloge oročene bez utvrđene namene preko godinu dana od 06.10.1989. Od tog datuma (izmene i dopune ZOO) pa nadalje ima pravo na zatezne kamate po stopi koju banka u mestu ispunjenja plaća na devizne štedne uloge po viđenju

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1991-03-31 Broj: Rev.2514/89
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZOO277 Zatezna kamata; Kada se duguje; Ugovorena kamata
Strana valuta; devize
Domicilna kamata