Štampa Verzija za štampu

Valorizacija potraživanja vrši se primenom koeficijenta stope rasta cena na malo, bez obzira da li su u pitanju stara ili nova novčana potraživanja

Vrsta:
Sud:   Datum: 2003-04-02 Broj: PsG./03
Abstrakt:

Pitanje: Koje stope valorizacije treba primenjivati na. stara novčana potraživanja, da li stope rasta.

cena na malo prema podacima Saveznog zavoda za. statistiku objavljene u skladu sa zakonom ili. korigovane stope rasta cena na malo objavljene. u skladu sa Pravilnikom o revalorizaciji.

Ukoliko je stanovište da se primenjuju. korigovane stope, budući da su stope objavljene u. skladu sa Zakonom nerealne i da u praksi za. potrebe valorizacije nigde nisu korišćene, postavlja se pitanje primene stope valorizacije za. period od 24.1. do 28.02.1994. godine.

Mogu li se. stope primenjivati alternativno u zavisnosti od. dobijene realne vrednosti sume koja se realizuje?