Štampa Verzija za štampu

Oštećeni ima pravo na naknadu štete za kamate na kredit koji je zbog zakašnjenja dužnika s isplatom naknade podigao i otplatio u vezi sa popravkom automobila

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1993-02-28 Broj: Rev.2344/86
Abstrakt:

-

Deskriptori: Kredit; Kreditiranje
Automobil; vozilo
ZOO279 Zatezna kamata; Kamata na kamatu; Procesna kamata