Štampa Verzija za štampu

Treba smatrati da se žalba kojom se presuda pobija u pogledu glavnica odnosi i na odluku o kamati, i kada to u njoj nije izričito navedeno

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 2000-00-13 Broj: Rev.2308/87
Abstrakt:

Izjavljujući žalbu protiv prvostepene presude za sporni iznos glavnice od 380.000 dinara tužena se ujedno žalila i na odluku o kamatama iako u žalbi nije spomenula da se žali i zbog kamata.

Naime, treba smatrati da se žalba kojom se pobija glavnica odnosi i na kamate na tu glavnicu iako to nije izričito navedeno.

Drugostepeni sud u pobijanoj presudi nije doneo Odluku o kamatama, već samo o spornom delu glavnice, iako je bio dužan odlučiti i o kamatama na sporni deo glavnice.

Deskriptori: ZPP350 Žalba treba da sadrži; Sadržaj žalbe
KAMATA
ZPP353 Razlozi zbog kojih se presuda može pobijati