Štampa Verzija za štampu

U slučaju lakog naruženja koje kod oštećenog ne izaziva duševni bol ne pripada mu pravo na naknadu za to

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1991-03-31 Broj: Rev.2297/88
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZPP002 Vezanost tužbenim zahtevom; Sud odlučuje u granicama zahteva
ZPP354/01 Bitna povreda odredaba parničnog postupka; Bitne povrede; pojam