Štampa Verzija za štampu

Zatezna kamata na devizno potraživanje pripada po stopi koja se u mestu ispunjenja plaća na devizne štedne uloge oročene bez utvrđene namjene preko godinu dana

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1996-02-11 Broj: Rev.2056/86
Abstrakt:

Predmet spora jeste zahtev jednog od ranijih bračnih drugova upravljen prema drugom bračnom drugu za vraćanje iznosa od 2.500 DEM. Osnovano se revizijom pobija odluka o zateznoj kamati.

Zatezna kamata na devizno potraživanje ne iznosi 7,5, već je to ona stopa koja se u mestu ispunjenja plaća na devizne štedne uloge bez utvrđene namjene preko godinu dana.

Deskriptori: Strana valuta; devize
ZOO279 Zatezna kamata; Kamata na kamatu; Procesna kamata
ZOO277 Zatezna kamata; Kada se duguje; Ugovorena kamata