Štampa Verzija za štampu

Kad privremeno povećanje obima rada postane trajno, radnik koji je zasnovao radni odnos na određeno vreme, uspostavlja radni odnos na neodređeno vreme po samom zakonu, bez obzira da li je o tome u preduzeću doneta odluka

Osnov: Zakon o braku i porodičnim odnosima Zakon o radnim odnosima, S.55/96
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 0000-00-00 Broj: Rev.1949/1
Abstrakt:

Menjanje vida miraza odnosno posebne imovine jednog bračnog druga izričitom ili prećutnom saglasnošću bračnih drugova daje osnovnu pretpostavku da sopstvenik otuđene imovine održava pravo svojine na novostečenoj stvari, a to ne bi bilo slučaj jedino ako bi se protivno utvrdilo tj. dokazalo da se odrekao prava svojine na stečenoj stvari

Deskriptori: ZBPO320 Imovina bračnih drugova
ZASNIVANJE
NEODREÐENO VREME
ODREÐENO VREME
MIRAZ
ZRO010 Radni odnos na odredjeno vreme