Štampa Verzija za štampu

Sud nije vezan za listu sudskih veštaka nego može, po potrebi, za veštaka odrediti i drugo lice

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1990-04-30 Broj: Rev.1849/80
Abstrakt:

-